Gebruikersovereenkomst

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN IMPE CONSTRUCTIES BVBA
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Bovendien vullen deze algemene verkoopsvoorwaarden de goedgekeurde offerte/bestelbon/orderbevestiging aan alsmede eventuele afzonderlijke overeenkomsten (vb. contracten van nazicht, enz.).

A. ALGEMEEN
1. Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en formeel door ons per geschrift bekrachtigd, worden alle verkopen beschouwd gesloten te zijn onder de clausules en de algemene verkoopsvoorwaarden hierna vermeld.
2. Wij wijzen alle voorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
3. Alle wijzigingen en toevoegsels, mondeling of  anders gedaan, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de verkoper.

B. OFFERTE - VORMING VAN HET CONTRACT - AANVAARDING
1. De voorwaarden vermeld in de offerte blijven alleen geldig binnen de geldigheidsperiode van de offerte.
2. Indien onze offerte gegeven wordt zonder geldigheidsperiode is de offerte ten titel van inlichting, en zonder vaste verbintenis voor de verkoper.
3. Elke offerte vormt een geheel en moet ais dusdanig ais een geheel aangenomen of verworpen worden, inbegrepen de algemene verkoopsvoorwaarden.
4.Wij behouden ons het recht voor, ook gedurende de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de koper te eisen. Bij weigering behouden wij ons het recht voor de bestelling geheel, of zelfs gedeeltelijk te vernietigen.

C. PLANNEN EN DOCUMENTATIE
1. Plannen en documentatie die de gedeeltelijke of totale fabricage van de goederen toelaten, en die ofwel vooraf of na het opmaken van het verkoopcontract, aan de koper werden gegeven, blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de verkoper niet gebruikt worden, en mogen niet gekopieerd worden, niet hermaakt, niet verdeeld, niet medegedeeld worden aan derden.
2. De inlichtingen en tekeningen, andere dan deze bedoeld in punt C.I., aan de koper gegeven betreffende de montage en het onderhoud van de aangekochte goederen, worden zijn eigendom. Toch blijven zij confidentieel.

D. PRIJZEN
1. De prijzen zijn zoals ze vermeld zijn in onze offertes en/of prijslijsten.
2.Wij behouden ons het recht voor deze prijzen aan te passen zowel van de offertes als van de in uitvoering zijnde contracten aan de stijgingen van de prijzen der grondstoffen, lonen, verzekeringen, taksen, schommelingen in wisselkoersen en alle andere welkdanige lasten, zonder verhaal.

E. LEVERING
1. Behoudens tegenstrijdige bepalingen hebben al onze leveringen plaats “af fabriek”, zonder verpakking en de risico’ s worden overgedragen bij de overhandiging van de goederen aan de transporteur. De overdracht geldt als levering.
2. De in de offerte/bestelbon/orderbevestiging vermelde leveringstermijnen zijn slechts ais aanwijzing gegeven, zij zijn dus niet bindend voor de verkoper en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.
3. Bij overmacht, waardoor de uitvoering van het contract voor een periode van niet meer dan zes maanden vertraagd wordt, heeft de verkoper het recht de uitvoering van de desbetreffende bestelling uit te stellen tot het verdwijnen van de oorzaak van de overmacht. Als de periode meer dan zes maanden bedraagt, heeft de koper het recht de ontbinding van het contract te vragen, zonder evenwel aanspraak te kunnen maken op enigerlei schadevergoeding of rente. Worden voor de toepassing van onderhavig contract onder meer, en dus niet limitatief, als gevallen van overmacht beschouwd :
l) een staking of een brand in een van onze bedrijven waar het contract of een gedeelte ervan wordt uitgevoerd; 2) een staking of een brand bij een onderaannemer waardoor de uitvoering van het contract vertraagd of onmogelijk wordt; 3) het faillissement van een onderaannemer;  4) vertraging in de levering van de bij onderaannemers bestelde onderdelen; 5) oorlog;  6) embargo; 7) natuurverschijnselen zoals overstromingen, storm, enz., en alle omstandigheden die aan de redelijke controle van de verkoper ontsnappen.

F. VERVOER
1. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs bij verzending franco.
2. De koper draagt alle risico's van vervoer, zelfs bij voorbehoud van het eigendomsrecht.
3. Geen enkele klacht zal in aanmerking genomen worden tenzij aan de verkoper binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen per aangetekend schrijven wordt betekend. 4.Alle terugzendingen van goederen moeten franco geschieden.

G. AANVAARDING VAN DE GOEDEREN
l. Bij de plaatsing van de goederen wordt de koper geacht ze “af fabriek” te hebben aanvaard en in overeenstemming met de bepalingen onder punt E.
2. Bij de montage van de machines en/of installaties door de verkoper wordt de koper geacht deze montage aanvaard en geïnspecteerd te hebben, wanneer hij leveringsnota heeft ondertekend, waarin wordt vastgesteld dat de montage van de machines en de installatie beëindigd is. Bij gebrek aan leveringsnota, zal de ingebruikneming van de machines of de installaties als definitieve aanvaarding en inspectie gelden.
3 Als er een periode is voorzien voor de inbedrijfstelling, wordt de koper, behoudens tegenstrijdige bepalingen, geacht de montage van de machines en/of van de installaties aanvaard en geïnspecteerd te hebben een week na de datum waarop bedoelde periode voor de inbedrijfstelling een einde zal genomen  hebben.

H. WAARBORG
Onze producten en productielijnen worden gewaarborgd door onze garantievoorwaarden 
Wanneer  wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze bij ons toegekend door de
leverancier of fabrikant.

I. BETALING
1. Al onze facturen dienen contant te worden betaald in de administratieve zetel van de verkoper, tenzij een andere betaaltermijn of betaalwijze zou overeengekomen zijn.
2. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag ervan en onder voorbehoud van alle rechten die de verkoper kan doen gelden, wordt op deze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 12% geheven.
3. Zonder afbreuk te doen aan de bepaling van artikel 1.2., zal het bedrag van een factuur die niet betaald is op haar vervaldag verhoogd worden met 12% of minimum 50 € ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Dit is als schadevergoeding voor het niet tijdig beschikken over liquiditeiten, administratieve kosten enz. Het maximum dat kan gevorderd worden bedraagt 10.000 €.
4. Als de verkoper ernstige vermoedens heeft dat de koper zich in de onmogelijkheid bevindt te betalen, of als de koper in dit opzicht niet de nodige waarborgen kan leveren, heeft de verkoper het recht :
-de nog niet geleverde goederen niet te leveren; -voor de verzonden goederen zijn rechten voor de toekomst te vrijwaren en alle nodige maatregelen te nemen om te verhinderen dat de koper de goederen in zijn bezit krijgt.
5. Onze medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd de bedragen van onze facturen te innen
6. Wij erkennen als kwijtschrift enkel de stukken welke een gevolmachtigde handtekening dragen.
7. De verkoper blijft eigenaar van geleverde goederen, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de factuur, of indien deze laatste per cheque of wissel is geregeld, tot op het ogenblik van de incassering ervan, waarbij een einde wordt gesteld aan elk verhaal tegen de verkoper. Bij gedeeltelijke levering en indien deze afzonderlijk worden betaa1d, blijven de goederen de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de gehele bestelling.

J. CONTRACTVERNIETIGING
Een order kan niet geannuleerd worden, tenzij mits het uitdrukkelijk akkoord vanwege de verkoop. Ingeval van annulatie van een order, ook indien de annulatie door de verkoper wordt aanvaard, is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van  30 % van het bedrag van de order, met een minimum van 150,00 €.

K. RECHTSBEVOEGDHEID Voor alle geschillen en betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het rechtsgebied, waarin de maatschappelijke zetel van de onderneming van de verkoper gelegen is, bevoegd. Alleen het Belgisch recht zal van toepassing zijn voor alle geschillen tussen de partijen.